Sluiten Dental Labo Vanderbeken
Ik ben een tandarts Ik ben een labo

Om ervoor te zorgen dat deze site correct werkt, en om de site te evalueren en verbeteren, gebruiken we cookies. Door onze site te gebruiken, accepteert u onze Cookie verklaring.

Ok

Garantie- en verkoopsvoorwaarden

 • 1. De huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen aangegaan door Dental Labo Vanderbeken. Zij hebben voorrang op alle andere mogelijke voorwaarden, tenzij anders is bedongen in een andersluidende en schriftelijke overeenkomst. De huidige voorwaarden maken ook integrerend en onlosmakend deel uit van alle bestelbonnen en/of offertes van de facturen waarop ze afgedrukt staan. Zij zijn ook van toepassing op alle navolgende verbintenissen en leveringen die mogelijk niet gepaard gaan met een bestelbon, maar deel uitmaken van een reeds bestaande normale klantrelatie.

 • 2. De begroting en het ereloon van Dental Labo Vanderbeken is een louter theoretische en benaderende berekening die uitgaat van de normaal te volgen werkprocedure en dito materiaalgebruik. De begroting is dan ook geen offerte en doet in hoofde van Dental Labo Vanderbeken geen verplichtingen ontstaan. Er zal slechts een verbintenis ontstaan in hoofde van Dental Labo Vanderbeken, na bevestiging daarvan door een bevoegde vertegenwoordiger. Door zijn opdracht of bestelling te plaatsen bij Dental Labo Vanderbeken, verklaart de koper zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan hij door zijn bestelling verklaart kennis te hebben gekregen. Hij verklaart ook afstand te doen van zijn eigen verkoopsvoorwaarden, die eventueel tegenstrijdig zouden zijn met onderhavige voorwaarden.

 • 3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. Dental labo Vanderbeken verbindt zich ertoe om de overeengekomen of voorziene leverings- en uitvoeringstermijnen in de mate van het mogelijke te respecteren. Afwijkingen zijn echter mogelijk. Dit houdt dus in dat Dental Labo Vanderbeken niet gehouden is tot het betalen van om het even welke vergoeding wegens vertraging in de uitvoering van de opdrachten, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Vertraging in de levering/uitvoering kan nooit aanleiding geven tot het verbreken van de overeenkomst. Een verbreking of ontbinding van de overeenkomst kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

 • 4. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. Op de verkoop van losse onderdelen wordt een administratieve kost gerekend van € 14 exclusief BTW.

 • 5. Dental Labo Vanderbeken werkt op door de opdrachtgever aangeleverde producten. Sommige afwijkingen daarvan kunnen door Dental Labo Vanderbeken niet waargenomen worden. Daarom zijn de verbintenissen die door Dental Labo Vanderbeken worden aangegaan, slechts middelenverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen.

 • 6. Er wordt een garantie gegeven op breuk van nieuwe tandtechnische producten van Dental Labo Vanderbeken, Innodema en Denta Mundi, behalve wanneer er sprake is van een trauma. Volgende garantietermijnen zijn geldend:
  • • 2 jaar:
   • Porseleinverblending
   • Composietverblending
   • Keramische facings, inlay’s, onlay’s
   • Kunststofprothese
   • Kunststofafwerking verschroefde brug
   • Frame
   • Denta mundi kroon en brugwerk

  • • 3 jaar: Easy Comfort MRA

  • • 5 jaar:
   • Innodema Lithium Dislilicate onderstructuren (excl. facings, inlay’s, onlay’s)
   • Innodema Lithium Disilicaat Full anatomic structuren (excl. facings, inlay’s, onlay’s)
   • Innodema Zirkonium onderstructuren
   • Innodema Full Zirkonium structuren
   • Celtra kronen
   • Gegoten metaalstructuren op natuurlijke pijlers
   • Innodema gefreesde metaalstructuren op natuurlijke pijlers

  • • 10 jaar:
   • Innodema gefreesde steggen op implantaten
   • Innodema gefreesde Titanium en CrCo bruggen op implantaten
   • Innodema geïndividualiseerde Titanium en CoCr abutments
   • Innodema Ti-base
   • Innodema Schroeven

  Er is geen garantie op herstellingen, richtplaten, opbeetplaten, diepdrukplaten, orthodontische apparatuur, composietfacings, voorlopig kroon- en brugwerk en flexibele prothesen. en op volgende zirkonium indicaties :geen extenties , niet meer dan 2 tussenelementen. Een garantie gegeven door externe toeleveranciers (CAD-CAM, schroeven, onderdelen, …) houdt niet in dat de koper recht heeft op het hermaken van het tandtechnisch product. De door Dental Labo Vanderbeken gemaakte keuze van merken van onderdelen en/of materialen, dient te worden goedgekeurd door de klant in het kader van een globaal raamakkoord. Daardoor is Dental Labo Vanderbeken nooit verantwoordelijk voor garantieverlies bij deze merkenleveranciers.

 • 7. Klachten m.b.t. de uitvoering van de opdrachten zijn slechts ontvankelijk wanneer ze worden geformuleerd bij aangetekende brief binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen in geval van levering voor facturatie. Verborgen gebreken dienen binnen een korte termijn, van maximaal 10 dagen, na de ontdekking ervan te worden gemeld. Meegeleverde onderdelen dienen door de klant gecontroleerd te worden bij ontvangst. Na verloop van deze termijn zullen geen klachten meer kunnen worden aanvaard en zullen de leveringen of het uitgevoerde werk als definitief aanvaard worden beschouwd door de koper.

 • 8. Er kan geen vervolgschade worden verhaald op Dental Labo Vanderbeken.

 • 9. Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van Dental Labo Vanderbeken binnen de 30 dagen vanaf de factuurdatum.

 • 10. Op elk bedrag dat op de vervaldag onbetaald is gebleven, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke intrestvoet vermeerderd met 1 %. Op de niet betaalde bedragen binnen de wettelijke facturatietermijnen zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 100 euro, onverminderd het recht om de reëel geleden schade te bewijzen en daarvoor integrale vergoeding te vorderen. De geleverde goederen blijven eigendom van Dental Labo Vanderbeken zolang de prijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet is betaald. Dental Labo Vanderbeken kan ten allen tijde de teruggave van de geleverde goederen eisen.

 • 11. Op alle overeenkomsten met in België gevestigde partijen is steeds het Belgisch recht van toepassing. Voor deze Belgische partijen geldt dat, wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht worden door de rechtbank van de woonplaats van de consument. In andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden voor de rechtbank van het arrondissement waar de zetel van Dental Labo Vanderbeken gevestigd is. Op alle overeenkomsten met in Nederland gevestigde partijen is steeds het Nederlandse recht van toepassing en de bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd over deze geschillen te oordelen.

 • 12. Indien gewenst wordt er door Dental Labo Vanderbeken aan de klant een buitenbox in bruikleen gegeven, die in alle gevallen eigendom blijft van Dental Labo Vanderbeken. Indien de buitenbox op termijn verwijderd moet worden, dan zullen er kosten in rekening gebracht worden die in verhouding staan met de werkzaamheden en afgelegde kilometers.

 • 13. Dental Labo Vanderbeken heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten in geval de andere partij in gebreke blijft om zijn verplichting in het kader van een andere overeenkomst na te leven. Opdrachten kunnen dus worden geweigerd wanneer vorige facturen onbetaald zijn gebleven.

 • 14. In geval van annulatie van een bestelling door de koper, zal door deze een forfaitaire schadevergoeding moeten worden betaald gelijk aan de reeds uitgevoerde werken.

 • 15. Een overeengekomen afwijking of de nietigheid van één van de bovenstaande bepalingen uit de algemene voorwaarden, kan nooit tot gevolg hebben dat de overige algemene voorwaarden niet meer van toepassing zouden zijn. De nietigheid treft alleen het bewuste artikel.

 • 16. Voorwaarden Full digital Products
  Full Digital kroon- en brugwerk:
  • afgeleverd op controlemodel
  • Full Digital implantaatwerk:
  • - afgeleverd op controlemodel met digitaal implantaatanaloog
  • - enkel met Innodema abutments
 • Niet geldig voor klassieke afdrukken.
 • Niet geldig voor kroon- en brugwerk en implantaatwerk porseleinverblendingen.
 • Niet geldig op kleurbepaling in het labo.